திருக்குறள்

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

   - குறள் 121

 அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

 Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell)